Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Địa chỉ các blog Họ Phạm của Tháp Bút


Vấn đề đồng nhất Lý Phục Man với danh tướng Phạm Tu:

1. Kết nối họ Phạm ở Việt Nam

2. Danh tướng Phạm Tu không phải là Lý Phục Man

3. Chuyên đề: Đi tìm cơ sở đồng nhất Lý Phục Man với Phạm Tu

4. Về việc đồng nhất Phạm Tu và Lý Phục Man (diễn đàn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét